Autoafirmació a través del creixement personal/Autoafirmación a través del crecimiento personal

Programa Autoafirmació a través del creixement personal subvencionat per la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusive, amb càrrec a l’assignació tributària del 0,7 % de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques a la Comunitat Valenciana.

L’Associació ARTIC ofereix des de fa més de 40 anys tractament psicosocial per a les addiccions. Al llarg de la nostra trajectòria hem constatat la necessitat d’establir un tractament psicosocial, més enllà de l’alta terapèutica, donat que és precís en addiccions mantindre al llarg del temps aspectes com l’expectativa d’èxit, l’autoeficàcia i la motivació per al canvi.

En el programa d’Autoafirmació a través del creixement personal abastim l’etapa «posterior al tractament». En el nostre centre de dia, un 45% de les persones que finalitzen el tractament amb resultat d’alta terapèutica s’integren en les activitats donat que necessiten un recolzament posterior a aquest des d’una perspectiva psicosocial i «centrada en la persona”; oferint així un accés a majors oportunitats psico-educatives, de rehabilitació funcional i de suport sociolaboral, si s’escau. Davant la necessitat d’atendre a la població, tant familiars com pacients, que ja han rebut l’alta terapèutica, i finalitzat el procés de deshabituació cal dotar a les usuàries i usuaris, i al seu entorn més proper, d’habilitats per a aprendre a enfrontar-se a les situacions de la seua vida diària sense recórrer a les addiccions.

Des d’Artic volem mantindre la porta oberta a totes aquelles persones que han passat per la dificultosa etapa del tractament (amb resultat d’èxit) però que es poden sentir perdudes i sense saber com enfrontar el seu dia a dia sense recórrer a l’objecte de l’addicció, enfortint aquests aspectes a través del creixement personal.

 

Programa Autoafirmación a través del crecimiento personal subvencionado por la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, con cargo a la asignación tributaria del 0,7 % del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en la Comunitat Valenciana.

La Asociación ARTIC ofrece desde hace más de 40 años tratamiento psicosocial para las adicciones. A lo largo de nuestra trayectoria hemos constatado la necesidad de establecer un tratamiento psicosocial, más allá del alta terapéutica, dado que es preciso en adicciones mantener a lo largo del tiempo aspectos como la expectativa de éxito, la autoeficacia y la motivación para el cambio.
En el programa de Autoafirmación a través del crecimiento personal alcanzamos la etapa «posterior al tratamiento». En nuestro centro de día, un 45% de las personas que finalizan el tratamiento con resultado de alta terapéutica se integran en las actividades dado que necesitan un espaldarazo posterior a este desde una perspectiva psicosocial y «centrada en la persona”; ofreciendo así un acceso a mayores oportunidades psico-educativas, de rehabilitación funcional y de apoyo sociolaboral, si se tercia. Ante la necesidad de atender en la población, tanto familiares como pacientes, que ya han recibido el alta terapéutica, y finalizado el proceso de deshabituación hay que dotar a las usuarias y usuarios, y a su entorno más próximo, de habilidades para aprender a enfrentarse a las situaciones de su vida diaria sin recurrir a las adicciones.
Desde ARTIC queremos mantener la puerta abierta a todas aquellas personas que han pasado por la dificultosa etapa del tratamiento (con resultado de éxito) pero que se pueden sentir perdidas y sin saber cómo enfrentar su día a día sin recurrir al objeto de la adicción, fortaleciendo estos aspectos a través del crecimiento personal.