Atenció i inserció social amb perspectiva de gènere / Atención e inserción social con perspectiva de género

El projecte Atenció i inserció social amb perspectiva de gènere subvencionat per per la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusive, amb càrrec a l’assignació tributària del 0,7 % de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques a la Comunitat Valenciana, sorgeix de la necessitat que es detecta des de l’Associació ARTIC de respondre, d’una manera específica, a la demanda de tractament per a les dones amb addiccions.
Les addiccions en les dones, generalment s’ha considerat un fenomen menys prevalent que en els homes, i les pràctiques d’intervenció tendeixen a homogeneïtzar tractaments per a homes i dones, com si els uns i les altres tingueren les mateixes necessitats, sense tenir en compte que tant els patrons de consum i/o ús, com les seves causes i conseqüències, els afecten de manera diferent.
L’evidència científica en matèria de drogues estableix que el procés d’iniciació, ús, progressió de l’addicció, factors de risc, efectes de les substàncies, així com diversos aspectes relacionat amb el tractament del problema de les drogues difereix entre homes i dones (Grella, 2008; Lynch, Roth i Carroll, 2002; SAMHSA, 2009).
El gènere és central en la pràctica terapèutica perquè condiciona i afecta diferencialment als factors, situacions i processos de tractament i recaiguda.
Per tot això, ARTIC aposta per establir un tractament específic per a les dones, en el qual la perspectiva de gènere siga central, tal com s’estableix en l’I Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes (2019-2023) de la nostra entitat.

 

El proyecto Atención e inserción social con perspectiva de género subvencionado por la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, con cargo a la asignación tributaria del 0,7 % del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en la Comunitat Valenciana, surge de la necesidad que se detecta desde la Asociación ARTIC de responder, de un modo específico, a la demanda de tratamiento para las mujeres con adicciones.

Las adicciones en las mujeres, generalmente se ha considerado un fenómeno menos prevalente que en los hombres, y las prácticas de intervención tienden a homogeneizar tratamientos para hombres y mujeres, como si unos y otras tuvieran las mismas necesidades, sin tomar en cuenta que tanto los patrones de consumo y/o uso, como sus causas y consecuencias, les afectan de forma diferente.

La evidencia científica en materia de drogas establece que el proceso de iniciación, uso, progresión de la adicción, factores de riesgo, efectos de las sustancias, así como diversos aspectos relacionado con el tratamiento del problema de las drogas difiere entre hombres y mujeres (Grella, 2008; Lynch, Roth y Carroll, 2002; SAMHSA, 2009).

El género es central en la práctica terapéutica puesto que condiciona y afecta diferencialmente a los factores, situaciones y procesos de tratamiento y recaída.

Por todo ello, ARTIC apuesta por establecer un tratamiento específico para las mujeres, en el cual la perspectiva de género sea central, tal y como se establece en el I Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (2019-2023) de nuestra entidad.